Czego możesz oczekiwać od Il-Se Support?

 • Otwartej postawy, chęci do współpracy i zdecydowania w dążeniu do rozwiązania danej sytuacji.
 • Zawsze działamy w dobrej wierze. Staramy się wspólnie z Państwem znaleźć najlepsze rozwiązanie.
 • Udzielamy rzetelnych porad. Oznacza to również, że nie zawsze jest to odpowiedź, na którą liczysz.

Kilka istotnych informacji, z którymi należy się, zapoznać:

 • Weź pod uwagę, że nie raz potrzebnych jest wiele działań dla niektórych spraw, ze względu na digitalizację.
 • W przypadku wniosków o wykonanie połączeń telefonicznych: weź pod uwagę długi czas oczekiwania w różnych urzędach. Może to czasem uniemożliwić udzielenia natychmiastowej odpowiedzi lub rozwiązania danej prośby. Wyraźnie poinformuj, jeśli w danej sprawie potrzebna jest natychniastowa interwencja oraz podaj ku temu konretny i uzasadniony powód. Wtedy weźmiemy to pod uwagę.
 • Na platformy znajdziesz ważne informacje, a za pośrednictwem forum możesz zadawać pytania w celu uzyskania pomocy. Tutaj możesz również poprosić o informacje na określony temat. Il-se Support przetworzy Twoje zapytanie lub informacje i w razie potrzeby zostanie to umieszczone na platformie.
 • Il-se Support zawsze poinformuje klienta z wyprzedzeniem, jeśli gdzieś wystąpią większe koszty zrealizowania usługi.
 • Il-se Support stara się udzielić pierwszej odpowiedzi na prośbę o pomoc w ciągu 48 godzin.
 • Należy dostarczyć możliwie kompletne informacje lub dokumenty na prośbę Il-se Support, jeśli okaze się, ze jest to niezbędne do zrealizowania usługi.
 • Il-se Support zawsze działa w dobrej wierze. Niemniej jednak czasami napotykamy problemy, które mogą spowolnić działanie lub które wymagają nowego podejścia do sprawy.
 • Il-se Support współpracuje z wieloma (polskimi) freelancerami, których może wdrożyć w Twoją sprawę i poprosić o pomoc. Możliwe więc, że będziesz mieć kontakt nie tylko z Ilse van Klinken.

 

Zasady i warunki

Il-se Support – Doradztwo, tłumaczenia i administracja dla Polaków w Holandii. Poniżej znajdziesz Ogólne Warunki Handlowe. Obowiązują one zawsze, jeśli korzystasz z usług Il-se Support.

Ostatnia modyfikacja: 1 stycznia 2023 r

Artykuł 1. Definicje

1.1. Regulamin: niniejszy Regulamin.

1.2. Il-se Support: nazwa handlowa Domka Support, z siedzibą pod adresem Hul 11, 3958XX Amerongen i zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 74801015, dostępna również pod adresem: www.il-se.nl i www.il-se.thehuddle.nl .

1.3. Konsument: Klient, który nie działa w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej.

1.4. Usługi: usługi opisane w Umowie.

1.5. Produkty: wszystkie produkty opisane w Umowie.

1.6. Prawa własności intelektualnej: prawa (własności intelektualnej), w tym między innymi prawa autorskie (w tym oczywiście prawa autorskie do oprogramowania), prawa do baz danych, nazwy domen, prawa do nazw handlowych, prawa do znaków towarowych, prawa do wzorów, prawa pokrewne, prawa patentowe, jak również prawa do know-how.

1.7. Oferta: pisemna oferta od Il-se Support.

1.8. Klient: osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Il-se Support.

1.9. Zakończenie: następuje po zatwierdzeniu przez Klienta, po zleceniu przez Klienta lub za powiadomieniem Klienta, po którym nie otrzymano odpowiedzi od Klienta w ciągu 7 dni od powiadomienia.

1.10. Umowa: Umowa między Stronami, na podstawie której Il-se Support świadczy Usługi na rzecz Klienta i której integralną część stanowią Ogólne Warunki Handlowe.

1.11. Strona(y): Il-se Support i Klient razem lub osobno.

1.12. Informacje Poufne: niepubliczne informacje dotyczące Strony oraz informacje, co do których Strona wskazuje, że są to informacje poufne lub które ze względu na charakter informacji lub okoliczności, w jakich następuje ujawnienie, powinny być traktowane jako poufne .

1.13. Pracownik: Osoba zatrudniona przez jedną ze Stron lub wykonująca pracę na rzecz danej Strony na podstawie zlecenia.

Artykuł 2. Stosowanie i interpretacja

2.1. Ogólne warunki mają zastosowanie i stanowią część każdej czynności (prawnej) związanej z przygotowaniem, zawarciem lub wykonaniem Umowy. Ogólne Warunki mają również zastosowanie do wszystkich kolejnych Umów pomiędzy Klientem a Il-se Support, jeżeli Klient zaakceptował ich obowiązywanie w poprzednich Umowach z Il-se Support.

2.2. Zastosowanie jakiegokolwiek zakupu lub innych warunków Klienta jest wyraźnie wyłączone.

2.3. Postanowienia lub warunki ustalone przez Klienta, które odbiegają lub nie pojawiają się w Ogólnych Warunkach, mają zastosowanie do Umowy tylko w takim zakresie, w jakim Strony uzgodnią to na piśmie.

2.4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych Ogólnych Warunków zastosowanie mają określone warunki dotyczące produktu, promocji lub usługi, te warunki również mają zastosowanie, jednak w przypadku sprzecznych warunków Konsument zawsze może powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest najkorzystniejsze do niego.

Artykuł 3. Zawarcie Umowy

3.1. Wszystkie wyceny i inne oferty pomocy technicznej Il-se są niezobowiązujące i ważne przez okres 30 dni.

3.2. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Klienta Oferty Il-se Support i spełnienia warunków określonych przez Il-se Support. Jeżeli Konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, Il-se Support niezwłocznie potwierdzi elektronicznie otrzymanie przyjęcia oferty. Do czasu potwierdzenia otrzymania tej akceptacji Konsument ma możliwość rozwiązania Umowy.

3.3. Oferta jest w każdym przypadku uważana za przyjętą, jeżeli Umowa jest realizowana bez sprzeczności. Ofertę można przyjąć ustnie lub pisemnie.

Artykuł 4. Wykonanie Umowy

4.1. Il-se Support rozpocznie wdrożenie po zawarciu Umowy, w dniu lub o godzinie uzgodnionej w Umowie. Jeżeli nie uzgodniono terminu realizacji, Il-se Support rozpocznie się niezwłocznie po wykonaniu Umowy.

4.2. Jeśli dostawa nie może zostać zrealizowana w uzgodnionym terminie, Il-se Support poinformuje o tym Klienta. Konsument będzie miał możliwość bezpłatnego rozwiązania Umowy.

4.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że nie ma uprawnień do wydawania poleceń dotyczących Usług, które mają być świadczone przez Il-se Support w celu realizacji Umowy.

4.4. Zleceniodawca jest zobowiązany do robienia i powstrzymywania się od robienia wszystkiego, co jest rozsądnie konieczne i pożądane, aby umożliwić terminowe i prawidłowe wykonanie zlecenia. W szczególności Klient zapewnia, że ​​wszystkie dane, co do których Wsparcie Il-se wskazuje, że są one niezbędne lub co do których Klient powinien zasadnie rozumieć, że są one niezbędne do wykonania zlecenia, zostały dostarczone do Wsparcia Il-se w odpowiednim czasie sposób.

4.5. Jeżeli i w zakresie, w jakim wymaga tego prawidłowe wykonanie Umowy, Il-se Support ma prawo angażować osoby trzecie do wykonania Umowy. Ogólne warunki mają również zastosowanie do prac wykonywanych przez osoby trzecie w ramach Umowy. Te osoby trzecie nie są upoważnione do reprezentowania.

4.6. Il-se Support nie jest zobowiązana do zlecania prac osobom trzecim wskazanym przez Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za towary w celu wykonania Umowy, które zostały przepisane przez Klienta lub w jego imieniu, lub które są lub miały być dostarczone przez dostawcę wskazanego przez Klienta, jak również za niedostarczenie lub opóźnioną dostawę .

Artykuł 5. Czas trwania i zakończenie Umowy

5.1. Okres obowiązywania Umowy określa Umowa. W przypadku braku określenia czasu trwania Umowa zostanie zawarta na czas niezbędny do świadczenia Usług.

5.2. Konsument może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeśli okres obowiązywania wynosi maksymalnie jeden rok, ta opcja istnieje dopiero po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy.

5.3. Il-se Support może zawiesić lub wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie, jeśli:

 • Klient został ogłoszony w stanie upadłości;
 • Klient otrzymał zawieszenie płatności;

5.4. Zobowiązania, które ze swej natury mają trwać po wygaśnięciu Umowy, zachowują pełną moc również po wygaśnięciu Umowy i będą dotyczyć Klienta oraz jego następców prawnych.

Artykuł 6. Cena i płatność

6.1. Klient płaci Il-se Support kwotę określoną w Umowie. Wszystkie ceny podane przez Il-se Support podane są w euro.

6.2. Wszystkie ceny podane przez Il-se Support zawierają podatek obrotowy (VAT) i inne opłaty nałożone przez rząd, o ile nie zaznaczono inaczej.

6.3. Do każdej faktury obowiązuje 14-dniowy termin płatności.

6.4. Jeśli cena opiera się na informacjach dostarczonych przez Klienta, a informacje te okażą się nieprawidłowe, Il-se Support ma prawo odpowiednio dostosować cenę, nawet po zawarciu Umowy. Po dokonaniu korekty Konsument ma prawo odstąpić od Umowy.

6.5. Jeśli Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, Il-se Support poinformuje go o opóźnieniu w płatności. Po powiadomieniu o opóźnionej płatności Il-se Support przyznaje Klientowi 14 dni na wywiązanie się ze swoich zobowiązań płatniczych.

6.6. W przypadku zwłoki w zapłacie Klient, oprócz należnej kwoty i odsetek ustawowych, zobowiązany jest do zapłaty pełnego odszkodowania zarówno pozasądowych, jak i sądowych kosztów windykacji, w tym kosztów adwokatów, prawników, komorników i agencji windykacyjnych.

6.7. Il-se Support może dowiedzieć się w ramach prawnych, czy Klient jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, ale także o wszystkich faktach i czynnikach, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia Umowy. Jeśli na podstawie tego dochodzenia Il-se Support ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć Umowy, ma prawo odrzucić zamówienie lub prośbę z uzasadnieniem lub dołączyć specjalne warunki do realizacji, takie jak zaliczka.

Artykuł 7. Obowiązki Klienta

7.1. Klient zapewnia, że ​​wszystkie (techniczne) informacje, decyzje i dane, które jego zdaniem są niezbędne do realizacji Umowy, są terminowo dostarczane do działu wsparcia Il-se. Za ich poprawność i kompletność odpowiada Klient. Obejmuje to między innymi zgodność z wnioskami o pozwolenia i innymi wymogami prawnymi oraz, w zależności od zadania, wymagane dokumenty.

Artykuł 8. Praca dodatkowa

8.1. Wszelkie zmiany w wykonaniu Umowy, czy to na życzenie Klienta, czy też wynikające z konieczności innego wykonania z jakichkolwiek okoliczności, będą traktowane jako prace dodatkowe, jeśli pociągają za sobą dodatkowe koszty. Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do prac dodatkowych.

8.2. W przypadku wykonania dodatkowej pracy na zlecenie lub za zgodą Klienta, dodatkowa praca zostanie zwrócona przez Klienta. Il-se Support może odmówić spełnienia takiej prośby lub rozpocząć negocjacje.

8.3. Klient akceptuje, że dodatkowe prace mogą opóźnić Dostawę Usług, nawet jeśli uzgodniono termin Dostawy. Klientowi nie przysługuje odszkodowanie za to opóźnienie.

8.4. Jeżeli (żądanie) dodatkowej pracy wystąpi w trakcie wykonywania Umowy, nie będzie to stanowić podstawy do wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy dla Klienta.

8.5. Okoliczności zwiększające koszty, które nie wynikają ze wsparcia Il-se, zostaną naliczone jako dodatkowa praca. Il-se Support poinformuje o tym Klienta tak szybko, jak to możliwe. W takim przypadku Konsument ma możliwość odstąpienia od Umowy.

Artykuł 9. Dostawa i czas dostawy

9.1. Terminy dostaw podane przez Il-se Support są orientacyjne i nie liczą się jako terminy ścisłe, chyba że Strony uzgodniły to na piśmie.

9.2. Il-se Support zastrzega sobie prawo, jeśli to możliwe, do dostarczenia Klientowi niezbędnych towarów i sprzętu. Gotowy sprzęt i towary mogą być przechowywane na koszt i ryzyko Klienta.

9.3. Wsparcie Il-se pozostaje właścicielem wszystkich Produktów, dopóki Klient nie wypełni wszystkich swoich zobowiązań płatniczych wobec Il-se Support, w tym kwot należnych z tytułu wad.

Artykuł 10. Gwarancja

10.1. Il-se Support gwarantuje, że świadczone Usługi i (wynikające z nich) Produkty lub wyniki są zgodne z Umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami solidności i/lub użyteczności oraz obowiązującymi przepisami prawnymi i/lub regulacjami rządowymi Umowy.

10.2. Klient może skorzystać z gwarancji, jeżeli wada zostanie zauważona w ciągu 3 miesięcy od Dostawy, a reklamacja zostanie zgłoszona niezwłocznie po wykryciu wady, a reklamacja zostanie uznana przez Il-se Support za zasadną. Il-se Support zapewni odpowiednie rozwiązanie w postaci naprawy lub zwrotu maksymalnej kwoty zapłaconej przez Klienta za odpowiednią część Umowy.

10.3. Gwarancja udzielana przez Il-se Support, producenta lub importera nie ma wpływu na prawa i roszczenia przysługujące Klientowi na mocy Umowy.

10.4. Gwarancja wygasa, jeśli okaże się, że Klient nie zastosował się do porad Il-se Support lub nie zastosował się do instrukcji użytkowania.

Artykuł 11. Prawa własności intelektualnej

11.1. Prawa własności intelektualnej, w tym wszystkie obrazy, rysunki, opisy (techniczne) i porady, które Il-se Support zapewnia Klientowi, przysługują Il-se Support.

11.2. Klient nie będzie podejmował żadnych działań, które mogą naruszać Prawa własności intelektualnej Il-se Support i/lub jej licencjodawców, w tym między innymi publikowania w całości lub w części i/lub powielania treści, o których mowa w poprzednim akapicie, bez zezwolenia. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że każde nieuprawnione użycie lub działanie narusza Umowę i obowiązujące przepisy prawa.

Artykuł 12. Poufność

12.1. Strony będą traktować informacje, które przekazują sobie przed, w trakcie lub po wykonaniu Umowy, jako poufne, jeżeli informacje te można zasadnie uznać za poufne lub zostały wyraźnie oznaczone jako poufne przez jedną ze Stron. Strony nakładają ten obowiązek również na swoich Pracowników, jak również na osoby trzecie zaangażowane przez nie do realizacji Umowy.

12.2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po rozwiązaniu Umowy z jakiejkolwiek przyczyny i tak długo, jak długo strona dostarczająca może w uzasadniony sposób twierdzić, że informacje są poufne.

Artykuł 13. Zmiana Ogólnych Warunków

13.1. Il-se Support zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Ogólnych warunków. Zmiany dotyczą również Umów już zawartych, z zachowaniem terminu 30 dni od powiadomienia o zmianie.

13.2. Zmiany zostaną ogłoszone za pośrednictwem www.il-se.nl i www.il-se.thehuddle.nl, e-mailem do Klienta lub innym kanałem, za pomocą którego Il-se Support może udowodnić, że powiadomienie zostało wysłane do Klient. Nieistotne zmiany o mniejszym znaczeniu można wprowadzić w dowolnym momencie i nie wymagają one powiadomienia.

13.3. Jeśli Konsument nie chce zaakceptować zmiany, musi poinformować o tym Wsparcie Il-se w ciągu 30 dni od powiadomienia. Wsparcie Il-se może wówczas ponownie rozważyć zmianę. Jeżeli Il-se Support nie wycofa zmiany, Konsument może wypowiedzieć Umowę w tym terminie do dnia wejścia w życie nowych warunków.

Artykuł 14. Postanowienia końcowe

14.1. Do Umowy zastosowanie ma prawo holenderskie.

14.2. O ile bezwzględnie obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, wszelkie spory, które mogą wyniknąć w wyniku Umowy, będą rozstrzygane przez właściwy holenderski sąd w okręgu, w którym znajduje się siedziba Il-se Support.

14.3. W niniejszych Ogólnych Warunkach „na piśmie” obejmuje również komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem, że tożsamość nadawcy i integralność wiadomości e-mail są wystarczająco ustalone.

14.4. Jeżeli któreś z postanowień Umowy lub Ogólnych Warunków okaże się nieważne, nie wpłynie to na ważność całej Umowy lub Ogólnych Warunków. W takim przypadku strony przyjmą (a) nowe postanowienie (nowe) w celu jego zastąpienia, które nada kształt intencji pierwotnego postanowienia w zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe.

14,5. Il-se Support ma prawo przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę trzecią, która przejmuje działalność biznesową Il-se Support lub Il-se Support.

Algemene Voorwaarden

Il-se Support – Advies, vertalingen en administratie voor Poolse mensen in Nederland. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Il-se Support.

Laatst gewijzigd op: 1 januari 2023

 • Definities
  • Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
  • Il-se Support: handelsnaam van Domka Support, gevestigd aan Hul 11, 3958XX Amerongen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74801015, ook te vinden op: www.il-se.nl en www.il-se.thehuddle.nl.
  • Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  • Dienst(en): dienst(en) zoals beschreven in de Overeenkomst.
  • Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
  • Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
  • Offerte: een schriftelijk aanbod van Il-se Support.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die met Il-se Support een Overeenkomst heeft gesloten.
  • Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen 7 dagen na in kennisstelling.
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Il-se Support zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
  • Partij(en): Il-se Support en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
  • Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
  • Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.
 • Toepasselijkheid en interpretatie
  • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Il-se Support, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Il-se Support heeft aanvaard.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
  • Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Totstandkoming van de Overeenkomst
  • Alle Offertes en andere aanbiedingen van Il-se Support zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 30 dagen.
  • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van Il-se Support en het voldoen aan de daarbij door Il-se Support gestelde voorwaarden. Indien Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Il-se Support onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
  • Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.
 • Uitvoering van de Overeenkomst
  • Il-se Support zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start Il-se Support direct met de uitvoering van de Overeenkomst.
  • Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Il-se Support Opdrachtgever daarvan in kennis. Consument krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  • Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door Il-se Support te leveren Diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
  • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Il-se Support aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Il-se Support worden verstrekt.
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Il-se Support het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
  • Il-se Support is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.
 • Duur en einde van de Overeenkomst
  • De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de Diensten.
  • Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Indien er sprake is van een looptijd van maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd van de Overeenkomst.
  • Il-se Support mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:
 • Opdrachtgever failliet is verklaard;
 • Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  • Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.
 • Prijs en betaling
  • Opdrachtgever betaalt Il-se Support het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Il-se Support genoemde prijzen zijn in euro’s.
  • Alle door Il-se Support genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
  • Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
  • Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Il-se Support het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.
  • Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Il-se Support gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Il-se Support Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
  • Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
  • Il-se Support kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Il-se Support op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 • Verplichtingen Opdrachtgever
  • Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Il-se Support worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten en Afhankelijk van de opdracht, de gevraagde documenten.
 • Meerwerk
  • Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  • Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. Il-se Support mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.
  • Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Diensten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.
  • Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.
  • Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Il-se Support zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Il-se Support stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.
 • Levering en levertijd
  • Door Il-se Support genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Il-se Support behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.
  • Il-se Support blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Il-se Support, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.
 • Garantie
  • Il-se Support staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit voortkomende) Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  • Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen 3 maanden na Oplevering wordt opgemerkt en de klacht direct na ontdekking van het gebrek is gemeld en de klacht door Il-se Support gegrond wordt geacht. Il-se Support zal zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel of vergoeding van het door Opdrachtgever maximaal betaalde bedrag voor het betreffend onderdeel van de Overeenkomst.
  • Een door Il-se Support, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft.
  • De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Opdrachtgever niet de adviezen van Il-se Support heeft opgevolgd of de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd.
 • Intellectuele Eigendomsrechten
  • De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Il-se Support verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Il-se Support.
  • Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Il-se Support en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.
 • Geheimhouding
  • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
  • De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 • Wijziging Algemene Voorwaarden
  • Il-se Support behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
  • Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.il-se.nl en www.il-se.thehuddle.nl, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Il-se Support kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
  • Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan Il-se Support. Il-se Support kan dan de wijziging heroverwegen. Indien Il-se Support de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.
 • Slotbepalingen
  • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  • Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Il-se Support gevestigd is.
  • Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
  • Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  • Il-se Support is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die Il-se Support of de bedrijfsactiviteiten van Il-se Support overneemt.

Toevoegingen:

Wat kun je van Il-Se Support verwachten?

 • Een open houding, meedenkend en daadkrachtig.
 • Te allen tijde handelen wij naar eer en geweten. Wij proberen samen met jou de beste oplossing te vinden.
 • We geven eerlijk advies. Dat betekent ook dat dit niet altijd het antwoord is waar je op hoopt.

Een aantal belangrijke zaken om te weten:

 • Houdt rekening met veel handelingen voor bepaalde zaken door digitalisering.
 • Bij verzoeken om telefoontjes te plegen: houdt rekening met lange wachttijden bij diverse instanties. Hierdoor kan het voorkomen dat dit niet direct uitgevoerd kan worden. Geef duidelijk aan als er spoed is met een echte reden. Dan houden wij hier rekening mee.
 • Op het platform kun je belangrijke informatie vinden en via het forum kan je je hulpvragen stellen. Ook kun je hier verzoeken doen om informatie over een bepaald onderwerp. Il-se Support neemt dit in behandeling en indien passend zal dit op het platform geplaatst worden.
 • Il-se Support zal altijd van te voren aangeven als ergens meer kosten uitvloeien.
 • Il-se Support streeft ernaar om binnen 48 uur een eerste reactie te geven op een hulpvraag.
 • Lever zo compleet mogelijk informatie of documenten aan als hierom wordt gevraagd.
 • Il-se Support werkt altijd naar eer en geweten. Desalniettemin lopen wij soms ook tegen zaken aan die vertragend kunnen werken, of waardoor zaken opnieuw aangepakt moeten worden.
 • Il-se Support werkt met een aantal (Poolse) freelancers die ingezet kunnen worden. Het kan dus voorkomen dat u niet alleen contact heeft met Ilse van Klinken.

Naam: Il-se Support
Adres: Hul 11, 3958XX Amerongen
E-mailadres: info@il-se.nl
Telnr.: 0651271202